LANGUAGE FA

کاربرد و مزایای دیمپل شیت

15 مهر 1398 چاپ صفحه 0 337
کاربردهای دیمپل شیت
دیمپل شیت کاربردهای بسیار زیادی دارد. از جمله این که می توان از دیمپلشیت به عنوان زهکش تونل های متر، تونل های جاده ها و راه آهن استفاده کرد.درین شیت برای فونداسیون ها و گود های عمیق در مجتمع های مسکونی و تجاری وبرج ها نیز به کار می رود. همچنین دیمپل شیت در تحکیم موقت و نهایی سازه قابل استفاده است. در روف گاردن ها هم به عنوان زهکش استفاده می گردد.

مزایای دیمپل شیت چیست؟
مقاومت فشاری متناسب با پروژهبه خاطر وزن کم و عرض زیاد نصب آن آسان و سریع استابعاد محصول با توجه پروژه تغییر پذیر استچون آب از آن عبور می کند، تجمع آب در آن صورت نمی گیردانواع غیر قابل اشتعال آن موجود استکاملاً بهداشتی است و مواد آلوده کننده آب آشامیدنی در آن موجود نیستدر مقابل خم شدن وکشیده شدن مقاومت است و در تماس با سطح های غیر هموار انعطاف پذیری بالایی دارد.امکان اتصال و قفل شدن رول های ورق روی هم را دارد.بهبود کیفیت بتن به خاطر جذب نکردن شیرابه آن توسط زمیندر مقابل فشار بتن پاشی بسیار مقاوم است.

نظرات کاربران

تعداد نظرات ثبت شده: 0
فرم ارسال نظر
  • فرم ارسال نظر
  •  

  • انصراف