عضویت پارس مش پلیمر در انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران
عضویت پارس مش پلیمر در انجمن صنفی کارفرمایی مهندسی ژئوسنتتیک استان تهران
پارس مش پلیمر به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی ژئوسنتتیک استان تهران در آمد.