LANGUAGE FA
کاربرد شبکه های مهندسی
  • کاربرد شبکه های مهندسی
  • کاربرد شبکه های مهندسی
  • کاربرد شبکه های مهندسی

کاربرد شبکه های مهندسی

شبکه های مهندسی شرکت پارس مش پلیمر کاربرد های فراوانی در پروژه های عمرانی و ساختمانی دارد که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود تسلیح و تقویت خاک های نرم و ضعیف جهت احداث جاده ها ایجاد دیواره های گیاهی به عنوان عایق صدا در بزرگراه ها محافظت و احیای اراضی ساحلی تقویت زیر سازی جاده ها ،خطوط راه آهن و پارکینگها تسلیح بتن و شات کریت ایجاد دیوار های خاکی و زیر سازی پل ها

  • مزایا
  • موارد کاربرد
  • سایز
  • توضحیات .........
  • موارد کاربرد
  • سایز ها