LANGUAGE FA

z مت

این کف پوشها قابلیت عبور آسان مایعات از سطح خودرا دارند و در محیطهایی که بر اثر رطوبت حالت لغزندگی پیداکرده اند، مانند اطراف استخرها،حمام،آشپزخانه و یا محیطهای صنعتی مرطوب از سرخوردن افراد هنگام رفت و آمد ،جلوگیری نماید،همچنین مانع انتقال رطوبت به پای افراد در محیطهایی مانند رختکن استخرها و وضوخانه است.
ایجاد مسیرهای راهنما در محوطه های گردشگری و یا صنعتی از دیگر کاربردهای این نوع کف پوش است.